esmaspäev, 3. juuli 2006

Öiglus Wöidutsegu!

Sellise pealkirjaga ja sellise sisuga

Oookei. Vald võtab oma ametlikult kodukalt ära lingi su blogile. Mida teed? Kaebad Õiguskantslerile, loomulikult. Ja Õiguskantsleri Kantseleist vastatakse, sest peab:)
Ja samal ajal imestatakse, miks meil on palju ametnikke…


postitus ilmus siis siin (http://sepp.offline.ee/tavaline/2006/06/oiglus-woidutsegu) reageeringuna mu kirjutisele Õiguskantsleri vastusest
Üsna lõikavalt irooniline saarlastest jobude osas, kes oma kirjutisi maailma nabaks pidades ilmselt mõttetute kaebustega Õiguskantsleri büroo kallist aega raiskavad.
Nii hull see asi vast ka ei ole. Probleem teistsuguste vaadete avaliku ja kirjaliku (poe taga on kõik kõvad mehed rääkima) avaldamisega kohaliku omavalitsuse ehk külatasandil on täitsa üleval ja Õiguskantsleri vastusestki (mille siis nüüd täies mahus avaldan) saab vast seda välja lugeda. Märgatavat huvi on selle Vormsi blogi kaasuse kohta üles näidanud ka teised institutsioonid. Diskussioon jätkub.
Saarlaste keelekasutuse kohta on siin naljategemine natuke ülearune, Vormsil ei räägita saare murrakut ja ega pole ka kunagi räägitud

Vastus avaldusele
Austatud härra Puurmann
Pöördusite minu poole avaldusega, milles soovisite saada õiguskantsleri hinnangut, kas Vormsi valla ametivõimude tegevus rikub inimeste õigust saada vabalt informatsiooni ja avaldada vabalt oma arvamust.
Selgitan Teie avaldusega seoses järgmist. Analüüsinud kehtivat õiguslikku regulatsiooni ning tutvunud avalduses toodud ning minu poolt kogutud teabega, ei tuvastanud ma Vormsi valla ametivõimude tegevuses õigusvastasust.
I
Faktilised asjaolud
Te peate avalikku veebipäevikut, mis asub veebiaadressil www.vormsi.blogspot.com. Kuni 2005. aasta novembri lõpuni oli Vormsi valla avalikul veebilehel (aadressil www.vormsi.ee) üleval viide Teie veebipäevikule. Novembri lõpupäevadel kõrvaldati viide Vormsi valla lehelt. Väidetavalt otsustas Vormsi vald viite kõrvaldada Teid sellest ette hoiatamata, samuti otsust ametikult motiveerimata.
6. detsembril 2005. a pöördusite asjaolude selgitamiseks Vormsi Vallavalitsuse poole teabenõudega. Palusite vallalt selgitust, mis põhjusel ja millisele õiguslikule alusele tuginedes otsustati kõrvaldada Vormsi valla veebilehelt viide Teie veebipäevikule. Samuti soovisite teada, kuidas on reguleeritud Vormsi valla veebilehe sisu haldamine ning kuidas on sealjuures tagatud inimeste arvamusvabaduse austamine.
Vormsi vallavanem Meelis Mägi vastas Teie teabenõudele 6. detsembril 2005. a. Vallavanem selgitas, et viide Teie veebipäevikule võeti valla lehelt vallavanema korraldusel. Vallavanemale esitas vastava soovi vallavolikogu esimees Ivo Sarapuu. Põhjuseks oli asjaolu, et Teie veebipäeviku sisu ei peetud sobivaks valla kõdulehele. Samuti selgitas vallavanem, et valla veebilehte hooldab teenusepakkuja Henry Timusk. Infot lehele lisamiseks või millegi muutmiseks võivad saata Vormsi valla töötajad ja volikogu sekretär. Ametlikku korda selles osas kehtestatud ei ole.Pöördusin Vormsi vallavanema proua Ene Sarapuu poole ning palusin selgitada, millisele õiguslikule alusele tuginedes kõrvaldati Vormsi valla veebilehelt viide Teie veebipäevikule ning mis oli viite kõrvaldamise põhjuseks.Vormsi vallavanem selgitas oma vastuses, et kuna tema sai Vormsi vallavanema volitused 2005. a 12. detsembril, puuduvad tal andmed, millisel õiguslikul alusel viide Teie veebipäevikule valla veebilehele üles pandi ja millisel eemaldati. Vallavanem oli seisukohal, et Teile ei ole veebipäeviku pidamisel valla poolt mingeid takistusi tehtud. Vallavanem teatas, et Vormsi Vallavalitsus leidis 17. jaanuaril 2006, et on vaja välja töötada veebilehe käsutamise kord, mis võimaldaks otsustada, kas ja millised kirjutised/viited tuleks veebilehel avalikustada.
II Õiguskantsleri seisukoht
Eesti põhiseaduse §-s 44 on sätestatud üldine teabevabadus. Paragrahvi esimene lõige ütleb, et igaühel on õigus vabalt saada üldiseks käsutamiseks levitatavat informatsiooni. Paragrahvi teise lõike kohaselt on kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud kohustatud seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta, välja arvatud andmed, mille väljaandmine on seadusega keelatud, ja eranditult asutusesiseseks käsutamiseks mõeldud andmed. Selle põhiõiguse realiseerimiseks on seadusandja kehtestanud avaliku teabe seaduse (AvTS)1.
Põhiseaduse § 45 esimese lõike kohaselt on igaühel õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Seadus võib seda õigust piirata ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujatele neile ameti tõttu teatavaks saanud riigi- või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna-ja eraelu kaitseks, samuti õigusemõistmise huvides. Põhiseaduse § 45 teine lõige ütleb, et tsensuuri ei ole.
Põhiseaduse §-ga 45 tagatud sõna- ja väljendusvabadus on oluline tingimus demokraatliku ühiskonna arenguks ning iga indiviidi eneseteostuseks. Seda ei kohaldata mitte ainult teabe ja mõtete suhtes, mis leiavad heatahtlikku vastuvõttu või mida peetakse kahjutuks või neutraalseks, vaid ka selliste avalduste suhtes, mis on solvavad, šokeerivad või häirivad riiki või selle elanikkonna mistahes sektorit. Pole põhjust sõna- ja väljendusvabaduse kaitse alt välja arvata ka nn "uut meediat" - internetipäevikud, veebilehed, internetifoorumid jms.
Seega on veebipäeviku pidamine sõna- ja väljendusvabaduse ilming ning riik ei tohi asuda seda põhjuseta piirama.
Teine küsimus on aga see, kuivõrd on riik kohustatud sõna- ja väljendus vabadust edendama ning aktiivselt looma võimalusi selle õiguse realiseerimiseks, nt pidama avalikku veebilehte ning võimaldama avaldada seal arvamusi, mõtteid, viiteid jms.
Kohaliku omavalitsuse kohustus pidada veebilehte tuleneb avaliku teabe seadusest ning see on seotud üldise teabevabaduse tagamisega. AvTS § 29 lg 1 ütleb, et teabevaldaja on kohustatud andmed, mis kuuluvad avalikustamisele, avalikustama veebilehel. Andmed, mis kuuluvad avaldamisele, on loetletud AvTS § 28 esimeses lõikes. AvTS-st ei tulene teabevaldaja (antud juhul kohaliku omavalitsuse - Vormsi valla) kohustust lisada oma veebilehel viiteid eraisikute veebilehtedele, seega puudub ka isikutel subjektiivne õigus seda nõuda.
Samas võib teabevaldaja AvTS § 28 lg 1 p 32 kohaselt lisaks kohustuslikult avaldamisele kuuluvale teabele avaldada veebilehel ka muud teavet, mida vajalikuks peab. Mittekohustusliku teabe avaldamine on seega jäetud teabevaldaja otsustada. Kuigi seadustes pole veebilehe pidamise ning seal teabe avaldamise tingimusi ja korda reguleeritud, peab teabevaldaja/veebilehe pidaja järgima sealjuures põhiseaduse materiaalseid nõudeid.
Avaliku võimu (riigi või kohaliku omavalitsuse) poolt peetava veebilehe näol on tegemist n.ö avaliku ressursiga ning seda peetakse avalike ülesannete täitmise eesmärgil. Juurdepääs avalikule ressursile peaks olema tagatud võrdsuse põhimõttel ja selgetel alustel. Juurdepääs veebilehel ei pruugi seisneda üksnes n.ö passiivses juurdepääsus veebilehel olevatele andmetel, vaid sõltuvalt asjaoludest seisneda ka veebilehe aktiivses käsutamises - nt võimalus lisada sinna asjakohaseid viiteid. Aktiivne juurdepääs edendaks küll sõna- ja väljendusvabadust, samas ei saa selle mittevõimaldamist pidada automaatselt sõna- ja väljendusvabaduse rikkumiseks. Põhiõigustesse sekkumisel tuleb arvestada põhiseaduse § 11 sätestatud proportsionaalsuse põhimõtet. Sellest tulenevalt on rikutakse põhiõigusi siis, kui põhiõigustesse sekkumiseks puudus legitiimne eesmärk või oli sekkumine ebaproportsionaalselt tugev.
Arvestades asjaolu, et seadusest ei tulene isiku õigust nõuda, et vald avaldaks oma avalikul veebilehel viiteid isikute veebilehtedele, ei tuvastanud ma Vormsi valla ametivõimude tegevuses õigusvastasust. Valla veebilehelt viite kõrvaldamine küll puudutas Teie sõna- ja väljendusvabadust, kuid leian, et selline riive ei olnud ebaproportsionaalselt tugev. Teil on olnud ja on edaspidi võimalik realiseerida oma sõna-ja väljendusvabadust veebipäevikut pidades või muid kanaleid käsutades.
Tänan Teid, et tõstatasite oma avaldusega põhiõiguste kaitse seisukohalt tähelepanuvääriva küsimuse. Oma edaspidises töös teabevabaduse ja sõna- ning väljendusvabaduse probleemidega kokku puutudes võtan Teie poolt tõstatatud küsimust arvesse.
Austusega
Allar Jõks