reede, 24. juuli 2015

Tuleb jälle blogi pidama asuda....

Kuna Vormsi saare tuleviku osas paistavad olema ees otsustavad ajad (ehitustingimuste ja maakasutuse teemaplaneering ning haldusreform), tuleks nagu midagi teha nii Vormsi elaniku kui kodanikuna. Ega muid võimalusi, kui oma nägemuse ja arvamuse avaldamine ja selle avalik kaitsmine, momendil nagu polegi...
Kuna täna oli Teemaplaneeringu esimene avalik arutelu, ja TP tegijad polnud miskipärast valmis isegi avaldama minu  täiesti avalikult, oma nime all ja õigeaegselt tehtud ettepanekuid, polegi ju muud teha kui teha need teatavaks muude kanalite kaudu...
Tegelikult võib planeeringu tegijatest-konsultantidest täiesti ka aru saada. Kuna minu kõrvalt tulevad ettepanekud ja tellija (vallavalitsuse) ettepanekud on kardinaalselt erinevad...siis surve on suur teha asi siiski tellija materjalist. Otse koosolekul tüli üles kiskuda polnud mingit mõtet, protsess ju käib, mingid vastused -argumendid peaks mulle saadetama, eks siis vaatame edasi...

Ettepanekud olid siis sellised:


Ettepanekud Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu lähteseisukohtade osas

1. Konkreetsemalt ja kindlamalt rõhutada seda, et üldplaneeringu põhisuund ja juhtotstarve on kohalikele inimestele privaatse, turvalise ja looduslähedase elukeskkonna säilitamine. 
Uusasustus oleks seega võimalik vaid neis piirkondades, kus ei halvendata kohalike elanike elutingimusi nende kolme kriteeriumi osas.

Sellega seoses võiks ehitustingimuste täpsustamisel 
2. Loobuda Üldplaneeringus kehtestatud normist, kus Vormsi Vallavolikogu võis siiski erandkorras lubada ehitustegevust ilma detailplaneeringuta ka väljaspool ajaloolisi külasid. 
3. Loobuda perspektiivsete hoonestusalade määratlemisest 

Vormsi privaatse elukeskkonna üks olulisemaid väärtusi on avatud ja täisehitamata rannad
Selle säilitamiseks
4. Mitte toetada üldjuhul ranna- ja kaldakaitse ehituskeeluvööndi vähendamist
5. hoida kaldajoon ehitistest võimalikult puutumata(erandkorras lubada paadikuure ja meresõidukeid teenindavaid rajatisi vaid oluliste mereteede lähedale jäävates perspektiivsetes külastussadamates (kui sellised planeeritakse-näiteks Norrby, Förby)

Privaatsuse ja  turvalisuse tugevad häirijad on alalisele asustusele liiga lähedal asuvad avalikud telkimiskohad (näiteks Rumpos)
Üldplaneeringus võiks kehtestada, et

6. Avalikud telkimiskohad rajatakse ainult teatud kaugusele küladest ja muust inimasustusest