esmaspäev, 26. aprill 2010

Vormsi valla leht tuulepargist-järg

Siin siis kaks Vormsi elaniku arvamust-

tuulepargi poolt ….

Miks ma ei anna oma allkirja!

Hullo kaupluses kogutakse allkirju tuulegeneraatorite ehitamise vastu. Kokku on saadud juba paarsada või rohkem allkirja. Vormsi rahvas hääletab jälle nii kui üks mees kõigile ja kõigele vastu. Kas see on tõesti nii, või on Vormsi inimestega järjekordselt manipuleeritud? Nii see tegelikult on! See on protestiaktsioon, ei tea kelle poolt korraldatud sedaviisi kogutud nimekirjadesse võib sattuda ükskõik kes, olenemata sellest. kas ta on poolt või vastu. See meenutab kangesti ühte nõukogudeaegset anekdooti kus rahvas aeti punanurka kokku ja teatati, et homme puuakse neid kõiki üles ... ja hääl rahva hulgast küsis: Kas peame poomisnööri ise kaasa võtma.

Üks SUUR EI lehvib üle väikese Eesti Va-bariigi: ei haridusreformile, ei haldusrefor¬mile, ei prügilale, ei paekarjäärile, ei polügoonile, ei sõjaväelinnakule, ei tuumajaamale, ei gaasitorule, ei tuulegeneraatorile .... ei, ei, ei .... Ei NATO'le, ei eurole, ei vabariigile?

Mis kasu on Vormsi saarest meie vabariigile? Me oleme ülalpeetavad, oleme nagu narkosõltlased, eksisteerime tänu riigi rahasüstidele! Noored isad-emad, kes saavad riigilt lastetoe tust, õpetajad, pensionärid. keskkonnateenistujad, kõik riigipalgalised... need paar palgikoormat talvel ei kompenseeri meie peale tehtud kulutusi, aga ometi tahame ka meie uut laeva, paremaid teid, paremaid elektriliine, suuremat palka, suuremaid pensione, suuremaid lastetoetusi. Suuremaid ... , suuremaid .... , paremaid ..... Kust ee raha siis tuleb?

Vormsi tuulepargi arendajatele: Rääkige inimestega personaalseIt, selgitage, tooge välja kõik positiime. est negatiivset jätkub meil kuh¬jaga.

Vormsi Vallavalitsusele: Olge nii head ja trükkige Vormsi valla elanike nimekirjad korralikult paberile ja jätke sinna ruumi nii poolt¬kui vastuhääletamiseks. üks korralik poolt- või vastuhääletus on siis ja ainult siis hästi õnnestunud, kui poolt- ja vastuhääli on enam-vähem võrdselt, st. tulemus otsustatakse mõne hääle enamusega. Vastasel juhul on tegemist rahvaga manipuleerimisega või tulemuste võltsimisega. Tuletage meelde meie viimaseid presidendivalimisi või kahe suure - Reformi- ja Keskerakonna vägikaikavedu.

Üritagem leida endas positiivset, sest vaatamata kõigele negatiivsele ja umbusaldusele oleme vabariigis Viimase 20 aastaga jõudnud ikkagi kaugemale. kui kunagi varem. Ja siis kui hääletamiseks läheb, usaldagem Vormsi inimesi. Kõik ei olegi nii hull kui esialgu paistab. Me ei ole ju mingid väikesed ja tigedad ja kõverikud orjapõlvlased.

Üle 70 aasta tekib meile võimalus ka midagi välja viia, me hakkame eksportima rohelist energiat. Kellel saab selle vastu midagi olla

Aitab sellest võlgu elamisest! Mõelge. milline värske tuulegeneraatoripuhang üle selle vana ja väsinud saare ... ja saab see kopituse lõhn siit Vormsilt välja tuulutatud! Vormsi 'aab jälle vabariigi kaardile ja tulu tõuseb Vorms maaomanikele ... Neile, kes on oma allkirja juba andnud. Pole hullu! Tunnistage endale olete eksinud ja kivi langeb südamelt Tömmake nimi nimekirjast maha. Igale Vorms talule oma nimeline tuulegeneraator!

PS. Loe see artikkel 3 x läbi, mõtle ja Sinust saab tulihingeline tuulegeneraatorite fänn.

Ükskord me võidame niikuinii!

Aadu Arulo Hosby külast, Rästiku talust

….ja vastu….

Vormsile tuulepark ei sobi

Ongi tõesti aeg tuulepargist Vormsi val­la lehes kirjutada. Projekti ayalikusta­mine toimus 20. märtsil - võiks öelda, et alles siis, kui see oli möödapääsma­tu. Enne seda oldi muiIdugi juba kaua tegutsetud; vaikselt, aga siiski tõhu­salt.

Keegi vist enam ei imesta, milleks eelmisel aastal saarele nii palju inimesi registreerus ja milleks valimised läksid nagu läksid. Tuulepargi pooldajad pidid volikokku saama Hea näide organisee­rimisest on see. et nüüd istub volikogus yormsilastele täiesti tundmatu mees, kes saarel üldse ei ela; ja mitte ainult voliko­gus. vaid ka kolmes komisjonis.

Valimiste ajal tuulepargi pooldajad sellest hiiglaslikust plaanist valijatele mitte midagi ei rääkinud.

Tulemuseks on täielik usaldamatus ja sellepärast toimub ka allkirjade ko­gumine. See on olnud paljude inimeste soov: nii volikogule kui ka maakonna teemaplaneeringuga tegutsejatele peab

selgeks tegema. mis on saare rahva ar­vamus

Mandri poolelt Aulepast on hoiata­vad kogemused: firma on müünud tuu­lepargi edasi, lubadused on jäänud täit­mata ja kohalike inimeste jaoks on tul­nud ainult rikutud elukeskkond, vi­suaalne reostus ja tõsised müraprob­leemid.

Vormsile planeeritav tuulepark oleks kolossaalselt suur ja selle mõju ulatuks üle terve saare. See oleks saa­tuslik näiteks saare merikotkaste popu­latsioonile. Isegi tuulepargi jaoks vaja­liku teedevõrgustiku ehitamine ja kruu­sa vedamine tooks väikese saare jaoks kohutavaid ebameeldivusi, liiklust ja looduse hävitamist.

Tuuleenergia peaks olema roheline energia ja selle argumendiga süüdista­takse neid, kes oma kodu lähedale tuu­leparke ei taha. Aga nii kaua, kui polii­tilises diskussioonis on eesmärgiks ma­janduslik tõus ja tarbimise kasv, ei tee tuulepargid maailma roheliseks. Tuu­leenergiast on lihtsalt saanud üks äri ning tekib kahtlus, kas ärimeeste jaoks

säästev areng on ikka südameasi.

Kõige hullem on see, et tuulepar­kide rajamine suunatakse kõrvaliste­le aladele - «kus inimesi ei ela», na­gu on meile antud mõista - mereäär­setele rannikualade ja ,-äikesaartele. Nendel aladel aga on maastikulised väärtused ja looduse mitmekesisus eriti suured. Seega kaasnevad tuule­pargiga suured - ja lõplikud - kaotu­sed.

Kuidas siis edasi. kui üle poole saa­rel aastaringi elavatest või suvitavatest inimestest on tuulepargi vastu ja and­nud oma allkirja?

On rõhutatud. et tuulepargi tulemi­se või mittetulemise otsustab saare rah­vas. Aga kuna praktiliselt otsuse teeb volikogu, tekib küsimus, kas praegune volikogu on saare rahva tõeline esinda­ja? Kas võimul on inimesed, kes tegut­sevad saare elanikkonna ühiseks hü­vanguks, või on nende eesmärgiks ai­nult oma äri?

Eks neid on mõlemaid ja kui tuleb ot­suste aeg, näeme, kes on kes.

Aura Koivisto

1 kommentaar:

  1. http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=105330
    vaadake ja mõelge siis ühe õnnetu soomlase vigina peale

    VastaKustuta